Algemene voorwaarden Quickmovement

Website: www.quickmovement.nl

Artikel 1 – Definities

1. Quickmovement: Quickmovement, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 68312849

2. Klant: degene met wie Quickmovement een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Quickmovement en Klant samen.

4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens QuickMovement.

2. Quickmovement en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

3. Quickmovement en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

1. Quickmovement hanteert prijzen in euro’s en inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2. Quickmovement mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Quickmovement vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Quickmovement, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

1. Quickmovement mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

3. De betalingstermijnen die Quickmovement hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Quickmovement aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

4. Quickmovement mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling

1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Quickmovement de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een

2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Quickmovement.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Quickmovement zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Quickmovement op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door

Quickmovement, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

   * de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

   * het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien

2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

   * zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten

   * zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@Quickmovement.nl.

Artikel 7 – Vergoeding van bezorgkosten

1. Heeft de consument op tijd van zijn herroepingsrecht gebruik gemaakt en op tijd de

volledige bestelling aan Quickmovement teruggestuurd, dan zal Quickmovement eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Quickmovement voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 8 – Opschortingsrecht

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 – Verrekening

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Quickmovement te verrekenen met een vordering op Quickmovement.

Artikel 10 – Verzekering

1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

   * geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

   * zaken van Quickmovement die bij de Klant aanwezig zijn

   * zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn gelever

d

2. De Klant geeft op eerste verzoek van Quickmovement de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 11 – Garantie

1. Wanneer de Klant en Quickmovement een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Quickmovement enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Quickmovement voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Quickmovement mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

4. De Klant moet ervoor zorgen dat Quickmovement op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Zorgt de Klant er niet voor dat Quickmovement tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Informatieverstrekking door de Klant

1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Quickmovement.

2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Quickmovement de betreffende bescheiden.

4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Quickmovement redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Duur overeenkomst dienst

1. De overeenkomst tussen Quickmovement en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.

2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 15 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 16 – Geheimhouding

1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Quickmovement ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Quickmovement waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Quickmovement schade kan berokkenen.

3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

   * die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant

   * die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 17 – Boetebeding

1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, moet hij aan Quickmovement voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

2. Indien de Klant een consument is, bedraagt de boete zoals vermeld in lid 1: € 1.000.

3. Indien de Klant geen consument is, bedraagt de boete zoals vermeld in lid 1: € 5.000.

4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van het toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

5. De Klant dient de boete zoals vermeld in lid 1 te betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is, en er hoeft geen sprake te zijn van schade.

6. Quickmovement heeft het recht om, naast de boete zoals vermeld in lid 1, ook een schadevergoeding van de Klant te eisen.

Artikel 18 – Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart Quickmovement tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Quickmovement geleverde producten en/of diensten.

Artikel 19 – Klachten

1. De Klant moet een door Quickmovement geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Indien een geleverd product of verleende dienst niet voldoet aan wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, moet de Klant Quickmovement daarvan binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming op de hoogte stellen.

3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Quickmovement hiervan op de hoogte stellen.

4. De Klant dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te geven, zodat Quickmovement hierop gepast kan reageren.

5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Quickmovement.

6. In het geval van klachten over lopende werkzaamheden kan de Klant niet eisen dat Quickmovement andere werkzaamheden verricht dan afgesproken.

Artikel 20 – Ingebrekestelling

1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Quickmovement.

2. De Klant is verantwoordelijk voor ervoor dat zijn ingebrekestelling Quickmovement ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer Quickmovement een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid Quickmovement

1. Quickmovement is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Wanneer Quickmovement aansprakelijk is voor schade, geldt dit alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3. Quickmovement is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4. Wanneer Quickmovement aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien er geen verzekering is afgesloten of er geen schadebedrag wordt uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 23 – Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Quickmovement vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 24 – Ontbinding

1. De Klant mag de overeenkomst ontbinden wanneer Quickmovement toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Quickmovement nog mogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Quickmovement in verzuim is.

3. Quickmovement mag de overeenkomst met de Klant ontbinden indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Quickmovement kennis heeft van omstandigheden die goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 25 – Overmacht

1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Quickmovement door de Klant niet aan Quickmovement kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook: een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp, wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen, stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- of telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen.

3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Quickmovement 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel

de Klant als Quickmovement de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

4. Quickmovement hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Quickmovement hiervan voordeel heeft.

Artikel 26 – Wijziging overeenkomst

1. Indien het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Quickmovement de overeenkomst aanpassen.

Artikel 27 – Wijziging algemene voorwaarden

1. Quickmovement mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Quickmovement altijd doorvoeren.

3. Ingrijpende wijzigingen zal Quickmovement zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 28 – Overgang van rechten

1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Quickmovement aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Quickmovement.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 83 lid 2 BW.

Artikel 29 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Indien 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Quickmovement bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 30 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Quickmovement is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Quickmovement is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Quickmovement, tenzij de wet iets anders bepaalt.

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, socialemediafuncties aan te bieden en ons verkeer te analyseren.